ingyenes szállítás 28580 ft-tól este 10 óra előtt rendeltem, ma szállították! ügyfélminősítés 3.8/5

Feltételek és feltételek

A Thuiswinkel.org jelen Általános Szerződési Feltételek a Szociális és Gazdasági Tanács Önszabályozási Koordinációs Csoportjának (CZ) keretében a Fogyasztóvédelmi Szövetséggel konzultálva kerültek kidolgozásra, és 2014. június 1-jén lépnek hatályba.

Index:

 1. cikk - Fogalommeghatározások
 2. cikk - A kereskedő személye
 3. cikk - Alkalmazhatóság
 4. cikk - Az ajánlat
 5. cikk - A szerződés
 6. cikk - Elállási jog
 7. cikk - A vásárló kötelezettségei elállás esetén
 8. cikk - Az elállási jogával élő vásárlók és az ezzel járó költségek
 9. cikk - A kereskedők kötelezettségei elállás esetén
 10. cikk - Az elállási jog kizárása
 11. cikk - Az ár
 12. cikk - A szerződés teljesítése és kiegészítő garancia
 13. cikk - Szállítás és végrehajtás
 14. cikk - Hosszabb időtartamú ügyletek: időtartam, felmondás és meghosszabbítás
 15. cikk - Fizetés
 16. cikk - Panaszolási eljárás
 17. cikk - Jogviták
 18. cikk - Fióktelepi garancia
 19. cikk - Kiegészítő vagy eltérő rendelkezések
 20. cikk - A Thuiswinkel.org általános szerződési feltételeinek módosítása

 

 1. cikk - Fogalommeghatározások

A jelen általános szerződési feltételekben a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

Kiegészítő megállapodás: olyan megállapodás, amelynek keretében a fogyasztó távollevők között kötött szerződés útján termékeket, digitális tartalmakat és/vagy szolgáltatásokat szerez be, és a kereskedő vagy egy harmadik fél ezeket a termékeket, digitális tartalmakat és/vagy szolgáltatásokat az adott harmadik fél és a kereskedő közötti megállapodásnak megfelelően szállítja;

Elállási időszak: az az időszak, amelyen belül a fogyasztó élhet elállási jogával;

Fogyasztó: olyan természetes személy, akinek a cselekményeit nem kereskedelmi, szakmai vagy üzleti tevékenységgel kapcsolatos célok érdekében végzi;

Nap: naptári nap;

Digitális tartalom: digitális formában előállított és szolgáltatott adatok;

Hosszabb időtartamú ügylet: olyan, termékek és/vagy szolgáltatások sorozatára vonatkozó távollevők között kötött szerződés, amelynél a szállítási és/vagy vásárlási kötelezettség egy bizonyos időszakra terjed ki;

Tartós adathordozó: minden olyan eszköz - beleértve az e-mailt is -, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a kereskedő számára, hogy a személyesen neki címzett információt olyan módon tárolja, amely megkönnyíti annak későbbi felhasználását vagy betekintését egy olyan időtartam alatt, amely megfelel annak a célnak, amelyre az információt szánták, és amely megkönnyíti a tárolt információ változatlan reprodukálását;

Elállási jog: a fogyasztó lehetősége arra, hogy a távollevők között kötött szerződéstől az elállási határidőn belül elálljon;

Kereskedő: olyan természetes vagy jogi személy, aki a Thuiswinkel.org tagja, és aki termékeket, digitális tartalmakhoz (hozzáférést) és/vagy szolgáltatásokat kínál a fogyasztóknak távolról;

Távollevők közötti szerződés: a kereskedő és a fogyasztó között a termékek, digitális tartalmak és/vagy szolgáltatások távértékesítésére szervezett rendszer keretében kötött szerződés, amely során a szerződés megkötésének időpontjáig bezárólag kizárólag vagy részben egy vagy több távközlési technikát alkalmaznak;

Az elállási jog mintája: az elállási jog európai mintája, amely a jelen általános szerződési feltételek I. függelékében található. A kereskedő nem köteles az I. függeléket rendelkezésre bocsátani, ha a fogyasztónak nincs elállási joga a megrendelése tekintetében;

Távközlés technikája: a kereskedő által tett ajánlattal és a szerződés megkötésével kapcsolatos kommunikációra használható eszközök, anélkül, hogy a fogyasztónak és a kereskedőnek egyidejűleg ugyanazon a helyen kellene tartózkodnia.

 1. cikk - A kereskedő személyazonossága

A kereskedő neve: Salontotal.hu / Trading Toppers B.V.

Bejegyzett cím: Kronenweg 2, 7051 HX Varsseveld, Hollandia.

Telefonszám: +31 (0) 88 4554565

E-mail cím: service@salontotal.hu

Kereskedelmi kamarai szám (NL): 62766066

HÉA-azonosítószám (NL): NL854948843B01

HÉA-azonosítószám (GB): GB369413965

HÉA-azonosítószám (CH): CHE-395.650.126 

 1. cikk – Alkalmazhatóság

Ezek az általános szerződési feltételek a kereskedő által tett minden ajánlatra, valamint a kereskedő és a fogyasztó között létrejött minden távollevők között kötött szerződésre vonatkoznak.

A távollevők között kötött szerződés megkötése előtt ezen általános szerződési feltételek szövegét a fogyasztó rendelkezésére bocsátják. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a kereskedő a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt jelzi, hogy az általános szerződési feltételek milyen módon állnak rendelkezésre a kereskedő telephelyén, és hogy azokat a fogyasztó kérésére a lehető legrövidebb időn belül ingyenesen megküldi a fogyasztónak.

Ha a távollevők között kötött szerződés elektronikus úton jön létre, akkor az előző bekezdéstől eltérően, a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a fogyasztónak elektronikus úton át kell adni ezen általános szerződési feltételek szövegét oly módon, hogy a fogyasztó könnyen tárolhassa azokat tartós adathordozón. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, akkor a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a kereskedő jelzi, hogy az általános szerződési feltételek hol tekinthetők meg elektronikusan, és hogy a fogyasztó kérésére azokat elektronikusan vagy más módon ingyenesen megküldi a fogyasztónak.

Azokban az esetekben, amikor az általános szerződési feltételeken túlmenően termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó egyedi feltételek is alkalmazandók, a második és harmadik bekezdés analógia útján alkalmazandó, és a fogyasztó az összeegyeztethetetlen általános szerződési feltételek esetén mindig a számára legkedvezőbb alkalmazandó feltételre hivatkozhat.

 1. cikk - Az ajánlat 

Ha egy ajánlat korlátozott érvényességi időhöz vagy feltételekhez kötött, ezt az ajánlatban kifejezetten meg kell említeni.

Az ajánlat tartalmazza a kínált termékek, digitális tartalmak és/vagy szolgáltatások teljes és pontos leírását. A leírás kellően részletes ahhoz, hogy a fogyasztó megfelelően értékelni tudja az ajánlatot. Amennyiben a kereskedő illusztrációkat használ, ezek a kínált termékeket és/vagy szolgáltatásokat hűen ábrázolják. A kereskedőt nem kötik az ajánlatban található nyilvánvaló hibák vagy tévedések.

Minden ajánlat olyan információkat tartalmaz, amelyekből a fogyasztó számára világossá válik, hogy milyen jogok és kötelezettségek kapcsolódnak az ajánlat elfogadásához.

 1. cikk - A szerződés 

A szerződés - a (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - abban a pillanatban jön létre, amikor a fogyasztó elfogadja az ajánlatot, és az általa meghatározott feltételek teljesülnek.

Ha a fogyasztó elektronikus úton fogadta el az ajánlatot, a kereskedő haladéktalanul visszaigazolja az ajánlat elektronikus úton történő elfogadásának kézhezvételét. A fogyasztó mindaddig felbonthatja a szerződést, amíg a kereskedő ezt az elfogadást nem erősítette meg.

Ha a szerződés megkötésére elektronikus úton kerül sor, a kereskedő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikus adattovábbítás biztonsága érdekében, és gondoskodik a biztonságos internetes környezetről. Ha a fogyasztó elektronikus úton fizethet, a kereskedő megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz.

A kereskedő - a jogszabályi kereteken belül - információt szerezhet be a fogyasztó fizetési kötelezettségeinek teljesítésére való képességéről, valamint a távollevők között kötött szerződés felelősségteljes megkötése szempontjából fontos tényekről és tényezőkről. Ha ez a kutatás megfelelő indokot ad a kereskedőnek a szerződés megkötésének elutasítására, akkor jogosult indoklással alátámasztva elutasítani a megrendelést vagy kérelmet, vagy annak végrehajtását különleges feltételekhez kötni.

A kereskedő legkésőbb a termék, szolgáltatás vagy digitális tartalom kézbesítésekor írásban vagy olyan módon, hogy a fogyasztó azt hozzáférhető tartós adathordozón tárolhassa, a következő információkat küldi meg a fogyasztónak:

a kereskedő telephelyének irodai címe, ahol a fogyasztó panaszt tehet;

azok a feltételek, amelyek mellett a fogyasztó élhet az elállási jogával, és ennek módja, vagy az elállási jog kizárására vonatkozó egyértelmű nyilatkozat;

a garanciákra és a meglévő értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó információk;

az ár, beleértve a termékre, szolgáltatásra vagy digitális tartalomra vonatkozó valamennyi adót; a szállítási költségek, amennyiben alkalmazandó, valamint a fizetés, a szállítás vagy a távollevők között kötött szerződés végrehajtásának módja;

a szerződés felmondásának követelményei, ha a szerződés időtartama meghaladja az egy évet, vagy ha határozatlan időre szól;

ha a fogyasztónak elállási joga van, az elállási jog mintája.

Meghosszabbított időtartamú szerződés esetén az előző bekezdésben foglaltak csak az első szállításra vonatkoznak.

 1. cikk - Elállási jog

A termékek leszállításakor

Termékvásárlás esetén a fogyasztónak joga van a szerződéstől indoklás nélkül, legalább 14 napos határidőn belül elállni. A kereskedő kérheti a fogyasztótól az elállás okát, de a fogyasztó nem köteles az ok(ok) közlésére.

A (2) bekezdésben meghatározott határidő. Az 1. pontban meghatározott határidő az azt követő napon kezdődik, amikor a terméket a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt harmadik személy, aki nem a szállító fél, átvette, vagy:

 1. ha a fogyasztó több terméket rendelt: azon a napon, amikor a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt harmadik személy az utolsó terméket átvette. A kereskedő visszautasíthatja a több termékre vonatkozó, eltérő szállítási határidővel rendelkező egyetlen megrendelést, feltéve, hogy erről a fogyasztót a megrendelés előtt egyértelműen tájékoztatta.
 2. ha egy termék szállítása különböző szállításokból vagy részekből áll: az a nap, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt harmadik személy az utolsó szállítást vagy az utolsó részt átvette;
 3. egy adott időszakon belüli rendszeres termékszállításra vonatkozó szerződések esetén: az a nap, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt harmadik fél az utolsó terméket átvette.

A nem anyagi adathordozón nyújtott szolgáltatások és digitális tartalom átadásakor:

A fogyasztónak jogában áll legalább tizennégy napon belül indokolás nélkül felbontani a digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződést, ha a digitális tartalom nem kerül átadásra anyagi adathordozón. A kereskedő kérheti a fogyasztótól a felbontás okát, de a fogyasztó nem köteles az ok(ok) közlésére.

A (1) bekezdésben meghatározott időtartam. 3. pontban meghatározott határidő a szerződés megkötését követő napon kezdődik.

Meghosszabbított elállási határidő olyan termékek, szolgáltatások és digitális tartalmak esetében, amelyeket nem anyagi adathordozón szolgáltatnak, amennyiben a fogyasztót nem tájékoztatták az elállási jogról:

Ha a kereskedő nem adta meg a fogyasztónak az elállási jogról szóló, jogszabályban előírt tájékoztatást, vagy ha nem adta meg a mintanyomtatványt, az elállási határidő az e cikk előző bekezdései alapján eredetileg meghatározott elállási határidő lejártát követő tizenkét hónap elteltével jár le.

Ha a kereskedő az előző bekezdésben említett tájékoztatást az eredeti elállási határidő kezdőnapjától számított tizenkét hónapon belül nyújtotta a fogyasztónak, az elállási határidő 14 nappal azt követően ér véget, hogy a fogyasztó a tájékoztatást megkapta.

 1. cikk - A fogyasztók kötelezettségei az elállási időszak alatt

Az elállási időszak alatt a fogyasztó köteles a terméket és annak csomagolását gondosan kezelni. A terméket csak annyiban csomagolhatja ki vagy használhatja, amennyiben az a termék jellegének, tulajdonságainak és hatékonyságának értékeléséhez szükséges. A kiindulópont itt az, hogy a fogyasztó csak olyan módon kezelheti és vizsgálhatja a terméket, ahogyan azt egy üzletben is megtehetné.

A fogyasztó csak azért felel a termék értékcsökkenéséért, amely a terméknek a (2) bekezdésben megengedettől eltérő kezelése következtében következik be.

A fogyasztó nem felel a termék értékcsökkenéséért, ha a kereskedő a szerződés megkötése előtt nem adta meg neki az elállási jogról szóló, jogszabályban előírt valamennyi tájékoztatást.

 1. cikk - Az elállási jogával élő fogyasztó és az ezzel járó költségek

Az elállási jogát gyakorolni kívánó fogyasztónak ezt az elállási határidőn belül az elállási jogról szóló formanyomtatvány mintáján vagy más egyértelmű módon kell bejelentenie a kereskedőnek.

A lehető leggyorsabban, de legkésőbb a (1) bekezdésben említett bejelentés napját követő 14 napon belül. az 1. pontban említett időpontot követően a fogyasztónak vissza kell küldenie a terméket, vagy át kell adnia azt a kereskedőnek (képviselőjének). Erre nincs szükség, ha a kereskedő felajánlotta, hogy maga veszi át a terméket. A fogyasztó minden esetben betartja a visszaküldési határidőt, ha a terméket az elállási határidő lejárta előtt visszaküldi.

A fogyasztó a terméket minden lényeges tartozékkal együtt, ha ésszerűen lehetséges, eredeti állapotában és csomagolásában, valamint a kereskedő által adott ésszerű és egyértelmű utasításoknak megfelelően visszaküldi.

Az elállási jog megfelelő és időben történő gyakorlásának kockázata és a bizonyítási teher a fogyasztót terheli.

A termék visszaküldésének közvetlen költségei a fogyasztót terhelik. Ha a kereskedő nem nyilatkozott úgy, hogy a fogyasztó viseli ezeket a költségeket, vagy ha a kereskedő jelzi, hogy hajlandó maga viselni ezeket a költségeket, akkor a fogyasztó nem köteles viselni az áru visszaküldésének költségeit.

Ha a fogyasztó az elállási jogát gyakorolja, miután előzetesen kifejezetten kérte, hogy az elállás időtartama alatt a nyújtott szolgáltatást vagy a nem értékesítésre előkészített gáz, víz vagy villamos energia szállítását korlátozott mennyiségben vagy meghatározott mennyiségben végezzék el, a fogyasztó a kereskedőnek olyan pénzösszeggel tartozik, amely a szerződés azon részének felel meg, amelyet a kereskedő az elállás időpontjában a szerződés teljesítéséhez képest teljesített.

A fogyasztót nem terheli költség a szolgáltatás megvalósításáért, illetve a nem értékesítésre előkészített víz, gáz vagy villamos energia - korlátozott mennyiségben vagy mennyiségben történő - szolgáltatásáért, illetve a városi központi fűtés szolgáltatásáért, ha:

a kereskedő nem adta át a fogyasztónak az elállási jogról, az elállás esetén fizetendő költségekről vagy az elállási jogról szóló, jogszabályban kötelezően előírt tájékoztatást, vagy:

a fogyasztó nem kérte kifejezetten a szolgáltatás nyújtásának megkezdését vagy a gáz, víz, villamos energia vagy városi központi fűtés szállítását az elállási időszak alatt.

A fogyasztót nem terhelik a nem anyagi adathordozón szállított digitális tartalom teljes vagy részleges szolgáltatásának költségei, ha:

a szállítást megelőzően nem egyezett bele kifejezetten abba, hogy a szerződés teljesítését az elállási időszak vége előtt megkezdjék;

nem ismerte el, hogy az elállási jogát az engedély megadásakor elvesztette; vagy

a kereskedő elmulasztotta a fogyasztó e nyilatkozatának megerősítését.

Ha a fogyasztó él az elállási jogával, minden kiegészítő szerződés jogilag megszűnik.

 1. cikk - A kereskedő kötelezettségei elállás esetén 

Ha a kereskedő lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikus úton nyilatkozzon az elállásról, akkor a nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolást küld az átvételről.

A kereskedő haladéktalanul visszatéríti a fogyasztónak az összes kifizetést, beleértve a kereskedő által a visszaküldött termékért felszámított szállítási költségeket is, de legkésőbb az elállás bejelentésének napját követő 14 napon belül. Kivéve azokat az eseteket, amikor a kereskedő felajánlotta, hogy maga veszi vissza a terméket, a visszatérítést elhalaszthatja addig, amíg a terméket meg nem kapja, vagy amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy a terméket visszaküldte, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

A kereskedő a visszatérítéshez ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet a fogyasztó eredetileg használt, kivéve, ha a fogyasztó más módszerhez járul hozzá. A visszatérítés a fogyasztó számára díjmentes.

Ha a fogyasztó a legolcsóbb standard szállítási mód helyett egy drágább szállítási módot választott, a kereskedőnek nem kell megtérítenie a drágább szállítási mód többletköltségeit.

 1. cikk - Az elállási jog kizárása

A kereskedő kizárhatja az elállási jogot az alábbi termékek és szolgáltatások esetében, de csak akkor, ha ezt a kereskedő az ajánlat megtételekor, vagy legalábbis a szerződés megkötése előtt kellő időben egyértelműen jelezte:

Olyan termékek vagy szolgáltatások, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásainak van kitéve, amelyekre a kereskedőnek nincs befolyása, és amelyek az elállási időn belül bekövetkezhetnek;

Nyilvános árverésen kötött szerződések. A nyilvános árverés olyan értékesítési módszer, amelynek során a kereskedő árverésen, árverező irányításával termékeket, digitális tartalmakat és/vagy szolgáltatásokat kínál fel, és a nyertes vevő köteles a termékeket, digitális tartalmakat és/vagy szolgáltatásokat megvásárolni;

Szolgáltatási szerződések, a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően, de csak akkor, ha:

a végrehajtás a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével kezdődött; és

a fogyasztó kijelentette, hogy elvesztette az elállási jogát, amint a kereskedő a szerződést teljes egészében teljesítette;

A BW 7:500. cikkében említett utazási csomagok, üdülési csomagok és szervezett utazások, valamint a személyszállítási szerződések;

A szálláshoz való hozzáférést biztosító szolgáltatási szerződések, ha a szerződés már a teljesítés meghatározott időpontját vagy időtartamát írja elő, és a szállás, az áruszállítás, az autóbérlés és a vendéglátás kivételével;

Szabadidős tevékenységekre vonatkozó szerződések, ha a szerződés már meghatározott időpontot vagy végrehajtási időszakot ír elő;

A fogyasztó előírásai szerint gyártott termékek, amelyek nem előre gyártottak, és a fogyasztó konkrét választása vagy döntése alapján készültek, vagy amelyeket egyértelműen egy meghatározott személynek szántak;

Gyors romlásnak kitett vagy korlátozott eltarthatósági idővel rendelkező termékek;

olyan lezárt termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek pecsétjét a szállítást követően feltörték;

olyan termékek, amelyek jellegükből adódóan visszafordíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel;

Alkoholos italok, amelyek árában a szerződéskötéskor állapodtak meg, de amelyek szállítására csak 30 nap múlva kerülhet sor, és amelyek tényleges értéke olyan piaci ingadozásoktól függ, amelyekre a kereskedőnek nincs ráhatása;

Lepecsételt audio/videofelvételek és számítógépes készülékek, amelyek pecsétjét a szállítás után feltörték;

Nem anyagi adathordozón lévő digitális tartalom szállítása, de csak akkor, ha:

a szállítás a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével kezdődött, és

a fogyasztó úgy nyilatkozott, hogy ezzel elvesztette elállási jogát.

 1. cikk - Az ár

Az ajánlatban megjelölt érvényességi idő alatt a kínált termékek és/vagy szolgáltatások árai nem emelkednek, kivéve a HÉA-tarifák árváltozásait.

Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően a kereskedő változó áron is kínálhat termékeket vagy szolgáltatásokat, amennyiben ezek az árak a pénzügyi piac olyan ingadozásainak vannak kitéve, amelyekre a kereskedőnek nincs befolyása. Az ajánlatban utalni kell az ingadozásokkal való összefüggésre, valamint arra, hogy az említett árak ajánlott árak.

A szerződéskötést követő 3 hónapon belüli áremelés csak akkor megengedett, ha az jogszabályi előírások vagy rendelkezések következménye.

A szerződéskötést követő 3 hónapon túli áremelések csak akkor megengedettek, ha a kereskedő ezt kikötötte, és:

azok törvényi szabályozás vagy kikötés eredménye; vagy

a fogyasztó jogosult a szerződés felmondására az áremelés hatálybalépésének napján.

A termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokban feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t.

 1. cikk - Szerződés teljesítése és extra garancia

A kereskedő garantálja, hogy a termékek és/vagy szolgáltatások megfelelnek a szerződésben foglaltaknak, az ajánlatban szereplő specifikációknak, a megbízhatóság és/vagy a használhatóság ésszerű követelményeinek, valamint a szerződéskötés napján hatályos törvényi és/vagy hatósági előírásoknak. Megállapodás esetén a kereskedő szavatolja azt is, hogy a termék a szokásos használaton kívüli rendeltetésre is alkalmas.

A kereskedő, a gyártó vagy az importőr által felajánlott extra garanciális megállapodás soha nem befolyásolhatja azokat a törvényes jogokat és követeléseket, amelyeket a fogyasztó a szerződés alapján a kereskedővel szemben érvényesíthet, ha a kereskedő nem teljesítette a szerződésben vállalt részét.

Extra garanciának minősül a kereskedő, szállítója, importőr vagy gyártó minden olyan kötelezettségvállalása, amely a fogyasztónak a törvényben előírtakon túlmenő jogokat vagy követeléseket biztosít arra az esetre, ha a fogyasztó nem teljesíti a szerződésben vállalt részét.

 1. cikk - Ellátás és végrehajtás

A kereskedő a lehető legnagyobb gondossággal jár el a termékekre vonatkozó megrendelések átvétele és végrehajtása, valamint a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kérelmek elbírálása során.

A teljesítés helyének az a cím minősül, amelyet a fogyasztó a vállalkozásnak közöl.

Figyelembe véve a jelen általános szerződési feltételek 4. cikkében foglaltakat, a vállalkozás az elfogadott megrendeléseket hatékony gyorsasággal, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti, kivéve, ha ettől eltérő szállítási határidőben állapodtak meg. Ha a szállítás késedelmet szenved, vagy ha a szállítás nem, vagy csak részben valósítható meg, a fogyasztót legkésőbb a megrendeléstől számított 30 napon belül értesítik erről. Ebben az esetben a fogyasztónak joga van a szerződéstől való díjmentes elállásra, és joga van az esetleges kártérítésre.

Az előző bekezdés szerinti felbontást követően a kereskedő haladéktalanul visszatéríti a fogyasztónak az általa kifizetett összeget.

A termékek károsodásának és/vagy elvesztésének kockázata a kereskedőt terheli a fogyasztónak vagy a fogyasztó által korábban kijelölt és a kereskedőnek bejelentett képviselőjének történő átadás időpontjáig, kivéve, ha erről kifejezetten másként állapodtak meg.

 1. cikk - Hosszabb időtartamú ügyletek: időtartam, felmondás és meghosszabbítás

Megszűnés

A fogyasztónak bármikor joga van felmondani a termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatások rendszeres szállítására kötött határozatlan idejű szerződést, az elfogadott felmondási szabályok és az egy hónapot meg nem haladó felmondási idő betartásával.

A fogyasztónak bármikor joga van felmondani a termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatások rendszeres szállítására kötött határozott idejű szerződést a határozott idő lejártával, a megállapodás szerinti felmondási szabályok és az egy hónapot meg nem haladó felmondási idő betartásával.

Az első két bekezdésben leírt szerződések tekintetében a fogyasztó a következőket teheti meg:

- bármikor felmondhatja azokat, és nem korlátozódik egy meghatározott időpontra vagy időszakra történő felmondásra;

- ugyanolyan módon mondhatja fel azokat, mint ahogyan azokat megkötötték;

- mindig a kereskedővel azonos felmondási idővel mondhatja fel a szerződést.

Meghosszabbítás

A termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatások rendszeres szállítására kötött határozott idejű szerződés nem hosszabbítható meg automatikusan vagy nem újítható meg határozott időre.

Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően a napi vagy heti napilapok vagy folyóiratok rendszeres szolgáltatására kötött határozott idejű szerződés automatikusan meghosszabbítható három hónapot meg nem haladó határozott időre, ha a fogyasztónak jogában áll a meghosszabbított szerződést a meghosszabbítás végére, egy hónapot meg nem haladó felmondási idővel felmondani.

A termékek vagy szolgáltatások rendszeres szállítására kötött határozott idejű szerződés csak akkor hosszabbítható meg automatikusan határozatlan időre, ha a fogyasztónak bármikor joga van felmondani azt, egy hónapot meg nem haladó felmondási idővel, és - a napi vagy heti újságok vagy folyóiratok rendszeres, de havonta kevesebb alkalommal történő szállítására vonatkozó szerződés esetében - három hónapot meg nem haladó határidővel.

A napi vagy heti napilapok és folyóiratok rendszeres, bevezetés céljából történő szállítására vonatkozó határozott idejű szerződés (próba- vagy bevezető előfizetés) nem hosszabbodik meg automatikusan, és automatikusan megszűnik a próba- vagy bevezető időszak végén.

Időtartam

Ha a határozott idejű szerződés időtartama meghaladja az egy évet, akkor a fogyasztónak egy év elteltével bármikor joga van felmondani a szerződést egy hónapot meg nem haladó felmondási idővel, kivéve, ha az ésszerűség és a méltányosság azt diktálja, hogy a szerződés idő előtti felmondása elfogadhatatlan lenne.

 1. cikk - Fizetés

Amennyiben a szerződés vagy a kiegészítő feltételek más időpontot nem írnak elő, a fogyasztó által fizetendő összegeket az elállási határidő kezdetét követő 14 napon belül, elállási határidő hiányában pedig a szerződés megkötését követő 14 napon belül kell megfizetni. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén ez a 14 napos határidő az azt követő napon kezdődik, hogy a fogyasztó megkapta a szerződésről szóló visszaigazolást.

Fogyasztóknak történő termékértékesítés esetén az általános szerződési feltételek soha nem írhatnak elő 50%-ot meghaladó mértékű előleget. Előlegfizetés kikötése esetén a fogyasztó nem hivatkozhat semmilyen jogra a megrendelés vagy a szolgáltatás(ok) teljesítésével kapcsolatban a kikötött előleg megfizetése előtt.

A fogyasztó köteles haladéktalanul jelezni a kereskedőnek a megadott vagy közölt fizetési adatokban található esetleges pontatlanságokat.

Ha a fogyasztó nem teljesíti fizetési kötelezettségét (kötelezettségeit) időben, miután a kereskedő tájékoztatta a fogyasztót a késedelmes fizetésről, a fogyasztónak 14 nap áll rendelkezésére a fizetési kötelezettség teljesítésére; ha a fizetés e 14 napos határidőn belül nem történik meg, a tartozás után törvényes kamatot kell fizetni, és a kereskedő jogosult az általa felmerült ésszerű peren kívüli behajtási költségeket felszámítani. Ezek a behajtási költségek legfeljebb a következők: a meg nem fizetett összeg 15%-a 2 500 EUR-ig; 10% a következő 2 500 EUR felett; és 5% a következő 5 000 EUR felett, de legalább 40 EUR. A kereskedő ezektől az összegektől és százalékos arányoktól a fogyasztó számára kedvezően eltérhet.

 1. cikk - Panasztételi eljárás

A kereskedő rendelkezik egy megfelelő nyilvánosságot kapott panaszeljárásról, és a panaszokat e panaszeljárás szerint kezeli.

Az a fogyasztó, aki a szerződés teljesítése során hiányosságokat fedezett fel, köteles a kereskedőnek haladéktalanul, teljes körűen és egyértelmű leírással benyújtani a panaszát.

A kereskedőnek benyújtott panaszokra a kézhezvételtől számított 14 napon belül választ kell adni. Ha a panasz várhatóan hosszabb feldolgozási időt igényel, a kereskedő 14 napon belül válaszol, megerősítve a panasz kézhezvételét, és jelezve, hogy a fogyasztó mikor számíthat részletesebb válaszra.

A termékkel, szolgáltatással vagy a kereskedő szolgáltatásával kapcsolatos panaszt a Thuiswinkel.org weboldalon, a www.thuiswinkel.org weboldalon található fogyasztói oldalon található panasztételi űrlapon keresztül is be lehet nyújtani.

A panaszt ezután mind az érintett kereskedőnek, mind a Thuiswinkel.org-nak elküldik.

A fogyasztónak legalább 4 hetet kell adnia a kereskedőnek arra, hogy a panaszt közös egyeztetés keretében megoldja. Ezen időtartam letelte után a panasz jogvitává válik, amelyre a vitarendezési rendszer vonatkozik.

 1. cikk - Jogviták

A kereskedő és a fogyasztó között létrejött, a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződésekre kizárólag a holland jog az irányadó.

A fogyasztó és a kereskedő közötti, az e kereskedő által szállítandó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötésével vagy gyakorlásával kapcsolatos jogvitákat a fogyasztó vagy a kereskedő a Thuiswinkel Disputes Committee (P.O. Box 90600, 2509 LP, Hága, www.sgc.nl) elé terjesztheti, az alábbiakban meghatározottak betartása mellett.

A vitarendezési bizottság csak akkor foglalkozik a vitával, ha a fogyasztó először a kereskedőhöz fordult panaszával, haladéktalanul.

Ha a panasz nem vezet megoldáshoz, a vitát legkésőbb 12 hónappal azután, hogy a fogyasztó a panaszt a kereskedőnek benyújtotta, a vitarendezési bizottság elé kell terjeszteni.

Ha a fogyasztó a vitát a vitarendezési bizottság elé kívánja terjeszteni, a kereskedőnek kötelező a döntéséhez. Lehetőleg a fogyasztó előbb értesíti a kereskedőt.

Ha a kereskedő a vitát a vitarendezési bizottság elé kívánja terjeszteni, akkor a fogyasztó a kereskedő írásbeli kérésére válaszolva jelzi, hogy szerződésben áll-e, vagy inkább az illetékes bíróság előtt kívánja rendezni a vitát. Ha a fogyasztó öt héten belül nem jelzi választását a kereskedőnek, akkor a kereskedő jogosult a vitát az illetékes bíróság elé terjeszteni.

A vitarendezési bizottság döntéseire a vitarendezési bizottság szabályzatában meghatározott feltételek vonatkoznak. A vitarendezési bizottság döntései kötelező érvényű tanácsadás formájában születnek.

A vitarendezési bizottság nem foglalkozik a vitával - vagy megszünteti beavatkozását -, ha a kereskedő fizetési haladékot kapott, csődbe ment vagy ténylegesen megszüntette üzleti tevékenységét, mielőtt a bizottság a vitával egy ülésen foglalkozott volna és végleges döntést hozott volna.

Ha a Thuiswinkeli Vitarendező Bizottság mellett van egy másik elismert vagy a Fogyasztói Ügyek Vitarendező Bizottságának Alapítványához (SGC) vagy a Pénzügyi Szolgáltatások Panaszintézményéhez (Kifid) tartozó illetékes vitarendező bizottság, akkor a Thuiswinkeli Vitarendező Bizottság lehetőleg olyan vitás ügyekben illetékes, amelyek elsősorban az értékesítési módszerrel vagy a távolsági szolgáltatásnyújtással kapcsolatosak. Minden más vitás ügyben ez az SGC által elismert vagy a Kifiddel kapcsolatban álló másik vitarendezési bizottság.

 1. cikk - Fióktelepi garancia

Az org garantálja a Thuiswinkeli Vitarendező Bizottság által rájuk kirótt kötelező érvényű tanácsokkal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését, kivéve, ha a tag úgy dönt, hogy a kötelező érvényű tanácsot a tanács keltétől számított két hónapon belül bíróság elé viszi ellenőrzés céljából. Bírósági ellenőrzés esetén a garancia felfüggesztése megszűnik, és a garancia akkor lép ismét hatályba, amikor a bírósági határozat jogerőre emelkedik, és a bíróság kimondja, hogy a kötelező érvényű tanács kötelező erejű. A Thuiswinkel.org kötelező érvényű tanácsadásonként legfeljebb 10 000 EUR összeghatárig fizeti ki ezt az összeget a fogyasztónak. Kötelező érvényű tanácsadásonként 10 000 eurónál magasabb összegek esetén a 10 000 eurós összeg kerül kifizetésre. Amennyiben az összeg meghaladja a 10 000 eurót, a Thuiswinkel.org köteles ésszerű és megfelelő erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a tagot a kötelező érvényű tanácsadás teljesítésére ösztönözze.

E garancia alkalmazásához a fogyasztónak írásban fellebbezést kell benyújtania a Thuiswinkel.org-hoz, és a kereskedővel szembeni követelését a Thuiswinkel.org-ra kell átruháznia. Amennyiben a kereskedővel szembeni követelés meghaladja a 10 000 eurót, a fogyasztónak felajánlják a lehetőséget, hogy a 10 000 eurót meghaladó összegű követelését a kereskedővel szemben a Thuiswinkel.org-ra ruházza át, ahol ez a szervezet saját jogán és költségei terhére bírósági úton érvényesíti a követelést.

 1. cikk - Kiegészítő vagy eltérő rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételektől eltérő kiegészítő kikötések vagy kikötések nem lehetnek hátrányosak a fogyasztóra nézve, és azokat írásban kell rögzíteni, vagy úgy, hogy a fogyasztók könnyen hozzáférhető módon, tartós adathordozón tárolhassák azokat. 

 1. cikk - A Thuiswinkel.org általános szerződési feltételeinek módosítása 

org csak a Fogyasztóvédelmi Egyesülettel folytatott konzultációt követően módosítja ezeket az általános szerződési feltételeket.

A jelen általános szerződési feltételek módosításai csak a megfelelő módon történő közzétételt követően lépnek hatályba, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a módosítások az ajánlat érvényessége alatt érvényesek, a fogyasztó számára legkedvezőbb rendelkezés lesz az irányadó.

Thuiswinkel.org

P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Hollandia.

Jogok csak ezen általános szerződési feltételek holland nyelvű változata alapján vezethetők le.

. függelék: Az elállási jog formanyomtatványának mintája 

Az elállási jog formanyomtatványának mintája 

(ezt a nyomtatványt csak akkor kell kitölteni és visszaküldeni, ha el kíván állni a szerződéstől)

 

 - Címzett:       [a kereskedő neve]

 

[a kereskedő földrajzi címe]

 

[a kereskedő faxszáma, ha van].

 

[a kereskedő e-mail címe vagy elektronikus címe].

 

 

- Ezúton tájékoztatom/ tájékoztatjuk* Önt, hogy a következő tárgyú szerződésünk tekintetében

 

Az alábbi termékek értékesítése: [a termék leírása}*

 

Az alábbi digitális tartalom szállítása: [a digitális tartalom leírása]*

 

Az alábbi szolgáltatás nyújtása: [a szolgáltatás leírása]*

 

 

 

Én/mi* élünk elállási jogunkkal.

 

 

- Megrendeltem*/átvettem* [a szolgáltatás megrendelésének vagy az áru átvételének dátuma].

 

- [Fogyasztó(k) neve]

 

- [Fogyasztó(k) címe]

 

- [Fogyasztó(k) aláírása] (csak akkor, ha ezt az űrlapot papíron nyújtják be)

 

 

*Hagyja ki vagy adja meg a kiegészítő információkat, ha szükséges.

alkalmazni

Új a salontotal.hu

elfelejtette a jelszavát?

Iratkozz fel hírlevelünkre

Hetente egyszer hetente friss információkat kap a legújabb termékekről, kedvezménykódokról, valamint tippekről és trükkökről. Az allergiában? 890 Ft kártya csak kapható!

Elfelejtette a jelszavát?

Adja meg alább az e-mail címét. Ezután új jelszót küldünk Önnek.